Program ERASMUS - Praktyki


Informacje ogólne

O praktyki mogą się ubiegać studenci, którzy pomyślnie zakończyli pierwszy rok studiów oraz studenci ostatniego roku studiów, którzy chcą wyjechać jako absolwenci.

Kapitał mobilności dla każdego studenta nadal obowiązuje i wynosi 12 miesięcy na każdym cyklu studiów. W stosunku do absolwentów obowiązuje kapitał mobilności z ostatniego ukończonego cyklu studiów.

Praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+ mogą trwać od 2 do 3 miesięcy i muszą się zakończyć przed końcem roku akademickiego 2015/2016. Ostateczny termin zakończenia praktyk to 31 sierpnia 2016 r.

Rozliczyć się z praktyk należy w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pobytu umieszczonej we Wniosku S oraz w umowie, jednak nie później niż do dnia 10.09.2016 r.

W Programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, uczelni (posiadającej kartę ECHE na rok 2015/2016), organizacji non-profit lub innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.). Instytucja, w której będzie odbywana praktyka musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Praktyki Erasmusa+ nie można odbyć w placówkach dyplomatycznych naszego kraju, w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi.

Pobierz: Szczegółowy opis zasad praktyk 2015-2016

Rekrutacja

Rekrutacja kończy się dnia 24 kwietnia 2015 r.

Osoba biorąca udział w rekrutacji jest zgłaszana do biura CWM przez Wydziałowego<> Koordynatora dr inż. Michała Józwika (email: , pokój 507a). Zgłoszenie w postaci podania powinno zawierać imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr indeksu, nr grupy, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres email.

Osoba biorąca udział w rekrutacji powinna złożyć w biurze następujące dokumenty:

  1. Formularz aplikacyjny
  2. CV
  3. List motywacyjny (CV i list motywacyjny w jęz. angielskim, napisane tak, jak się pisze do potencjalnego pracodawcy)
  4. Dyplom lub zaświadczenie z Działu Ewidencji Studentów o ukończeniu studiów (jeżeli osoba chce wyjechać jako absolwent)
  5. Wniosek wyjazdowy S
  6. Wniosek o przekazanie grantu
  7. Kopia karty EKUZ oraz obowiązkowo OC i NNW
  8. Upoważnienie (opcjonalnie)
Do końca czerwca 2015 r. studenci powinni złożyć w biurze wszystkie wymagane dokumenty.

Adres biura przyjmującego dokumenty:
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Noakowskiego 18/20, klatka B, pok. L3

Osoba, która ma już pracodawcę, dostarcza także Learning Agreement for Traineeships.

UWAGA!!! Jeżeli nie masz wybranego miejsca praktyk, wówczas otrzymasz listę przykładowych pracodawców. Listę wysyłamy po złożeniu dokumentów i po zakończeniu rekrutacji. W tym przypadku obowiązuje kolejność złożenia Learning Agreement for Traineeships, gdyż zwykle miejsc jest bardzo mało i nie wszyscy zgłoszeni będą mogli pojechać.

Rozpoczęcie wyjazdów planowane jest od października 2015 r.

Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Międzynarodowej
dr inż. Michał Józwik
e-mail:
Konsultacje: poniedziałek, 10:15-12:00, pokój 507a

na górę