Instytuty


Instytut Automatyki i Robotyki
W skład Instytutu wchodzą:
 • Zakład Automatyki i Diagnostyki Procesów Przemysłowych
 • Zakład Urządzeń Wykonawczych Automatyki i Robotyki
 • Pracownia Mechaniki i Kontaminacji Płynów
 • Pracownia Diagnostyki i Automatyzacji Badań Maszyn
 • Pracownia Modelowania Geometrycznego
Instytut prowadzi działalność naukowo badawczą w zakresie:
 • budowy i badania napędów (serwomechanizmów) maszyn i robotów przemysłowych
 • projektowania i aplikacji przemysłowych układów automatyki
 • diagnostyki zautomatyzowanych procesów przemysłowych
 • teorii sterowania automatycznego
 • zastosowania metod sztucznej inteligencji w automatyce i robotyce oraz diagnostyce procesów przemysłowych.
Instytut prowadzi wspólne badania m.in. z :
 • University of Hull (Anglia)
 • Technische Universität Dresden (Niemcy)
 • Technische Universität Aachen (Niemcy)
 • CVUT Prague (Czechy).
Do najważniejszych osiągnięć Instytutu można zaliczyć:
 • komputerowe systemy diagnostyczne dla procesów przemysłowych (pilotowe instalacje w Cukrowni Lublin i Elektrociepłowni Siekierki, Warszawa)
 • oprogramowanie do identyfikacji procesów przemysłowych
 • nadrzędne systemy sterowania dla przemysłu chemicznego i energetycznego bazujące na modelach rozmytych i neuronowych
 • system sterowania i inteligentnego pozycjonowania serwomechanizmów pneumatycznych i hydraulicznych.

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Instytut składa się z : Główne kierunki prac naukowobadawczych prowadzonych w Instytucie to:
 • technologia elementów precyzyjnych i elektronicznych
 • technologia montażu zespołów precyzyjnych i elektronicznych, technologia mikrosystemów
 • metody i urządzenia do pomiaru i rejestracji sygnałów biologicznych
 • metody i aparatura do obrazowania struktur tkankowych
 • elektroniczne systemy sterowania, modelowania i analizy wybranych procesów i sygnałów biologicznych.
W Instytucie prowadzone są prace naukowo-badawcze w zakresie:
 • współrzędnościowej techniki pomiarowej
 • konstrukcji sensorów, przetworników oraz indukcyjnościowych i laserowych sond pomiarowych do pomiaru długości, kąta, masy, ciśnienia, przepływu i temperatury
 • metod opisu mikro- i makrogeometrii powierzchni oraz budowy urządzeń do badania dokładności geometrycznej powierzchni
 • wykorzystania światła laserowego do pomiaru średnic drutu i włókien światłowodowych
 • opracowywania metod rozpoznawania wad obiektów metalowych przy pomocy przetworników wiroprądowych i ultradĽwiękowych
Współpraca międzynarodowa jest prowadzona m.in. z następującymi ośrodkami:
 • Fraunhofer Institute, Berlin (Niemcy)
 • Bologna University (Włochy)
 • Delft University (Holandia).
 • Technische Universität Dresden (Niemcy)
 • Shizouka University (Japonia)
 • National Research Laboratory of Metrology (Japonia)
 • Technische Universität Wien (Austria)
 • Carl Zeiss IMT GmbH, Oberkohen (Niemcy)
Do głównych osiągnięć Instytutu należy zaliczyć:
 • system pozycjonowania o submikrometrycznej dokładności
 • technologia montażu struktur półprzewodnikowych metodą chip-on-board (COB)
 • system monitorowania aktywności ruchowej płodu
 • spektrometr bioimpedancyjny do badań struktur biologicznych i materiałów elektronicznych
 • medyczne urządzenia diagnostyczne do badań nieinwazyjnych.
 • systemy pomiarowe do pomiarów błędów kształtu i odchyłek położenia części maszyn
 • defektoskopy wiroprądowe
 • przepływomierze wibracyjne
 • przetworniki o rozdzielczoci 0.01-0.1 mm w zakresie pomiarowym 100 mm
 • procedury atestacyjne maszyn współrzędnościowych

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
W skład Instytutu wchodzą trzy zakłady: Do podstawowych kierunków prac naukowobadawczych należą m.in.:
 • projektowanie i badanie precyzyjnych urządzeń i ich podzespołów
 • projektowanie i badanie elektromechanicznych układów napędowych dla urządzeń mechatronicznych
 • mikrotrybologia oraz układy MEMS
 • analiza, synteza i projektowanie układów optycznych
 • budowa interferometrycznych, holograficznych, plamkowych i dyfrakcyjnych systemów pomiaru
 • optyczne i numeryczne metody analizy obrazu
 • analizy mikromechanicznej warstw wierzchnich metali
 • doświadczalnych metod badań w mechanice ciała stałego w zakresie sprężysto-plastycznym
 • modelowania i analizy drgań układów mechanicznych
Z Instytutem współpracują m.in. :
 • SPIE - the International Society for Optical Eng. (USA)
 • Bremer Institut für Angewandtestrahltechnik (Niemcy)
 • Technische Universität Ilmenau (Niemcy)
 • Państwowy Uniwersytet Techniczny w Iżewsku (Rosja)
 • Białoruska Akademia Nauk, Mińsk (Białoruś)
 • Universidad de las Americas Puebla (Meksyk)
Wśród głównych osiągnięć Instytutu należy wymienić:
 • układy pomiarowe do badań mikrosilników elektrycznych, układów napędowych i serwonapędów
 • metodyka badań ultracienkich powłok i materiałów dla mikrosystemów
 • rodzina stabilizatorów ortopedycznych
 • systemy ekstensometrów optycznych do badań w mechanice doświadczalnej i inżynierii materiałowej
 • spektrometr Fouriera do identyfikacji i pomiarów zanieczyszczeń atmosferycznych
 • zautomatyzowane optyczne systemy pomiaru kształtu obiektów trójwymiarowych
 • Polaryskop transmisyjny ELA-2 wykorzystywany w badaniach laboratoryjnych i w dydaktyce.

na górę